Preambuła

Warunki sprzedaży
produktów online konsumentom indywidualnym

Niniejsze ogólne warunki sprzedaży mają zastosowanie do wszelkich sprzedaży dokonywanych w serwisie Prestigemix. Strona internetowa www.prestigemix.com jest serwisem:

L2A ENTERPRISE LTD

lokalizacja pod adresem: 71-75, Shelton Street, Covent Garden, Londyn, WC2H 9JQ, WIELKA BRYTANIA

Numer firmy 14100687

Adres URL serwisu: www.prestigemix.com
e-mail: support@prestigemix.com

Na stronie Prestigemix sprzedawane są następujące produkty: Akcesoria do robotów kuchennych.
Klient oświadcza, że ​​przed złożeniem zamówienia zapoznał się i akceptuje Ogólne Warunki Sprzedaży. Zatwierdzenie zamówienia oznacza zatem akceptację ogólnych warunków sprzedaży.

Artykuł 1 – Zasady

Niniejsze ogólne warunki wyrażają całość zobowiązań stron. W tym sensie uważa się, że kupujący akceptuje je bez zastrzeżeń.
Niniejsze ogólne warunki sprzedaży mają zastosowanie z wyłączeniem wszelkich pozostałych warunków, w szczególności dotyczących sprzedaży w sklepach lub za pośrednictwem innych kanałów dystrybucji i marketingu.

Są one dostępne na stronie internetowej Prestigemix i, w stosownych przypadkach, mają pierwszeństwo przed jakąkolwiek inną wersją lub jakimkolwiek innym sprzecznym dokumentem.
Sprzedający i kupujący zgadzają się, że niniejsze ogólne warunki regulują wyłącznie ich stosunki. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do okresowej zmiany swoich ogólnych warunków. Zaczną obowiązywać natychmiast po umieszczeniu ich w Internecie.

W przypadku braku warunku sprzedaży uznano by, że podlega on praktykom obowiązującym w sektorze sprzedaży na odległość, którego spółki mają swoje siedziby we Francji.

Artykuł 2 – Treść

Celem niniejszych ogólnych warunków jest określenie praw i obowiązków stron w kontekście sprzedaży internetowej towarów oferowanych kupującemu przez sprzedającego, za pośrednictwem serwisu Prestigemix.
Niniejsze warunki dotyczą wyłącznie zakupów dokonanych na stronie internetowej Prestigemix i dostarczonych wyłącznie na terenie Francji kontynentalnej lub Korsyki. W przypadku jakiejkolwiek dostawy na francuskie terytoria zamorskie lub za granicę należy wysłać wiadomość na następujący adres e-mail: support@prestigemix.com.

Zakupy te dotyczą następujących produktów: Akcesoria do robotów kuchennych.

Artykuł 3 – Informacje przedumowne

Kupujący potwierdza, że ​​przed złożeniem zamówienia i zawarciem umowy został poinformowany w czytelny i zrozumiały sposób o niniejszych ogólnych warunkach sprzedaży oraz o wszystkich informacjach wymienionych w artykule L. 221-5 Kodeksu konsumenckiego.

Kupującemu w sposób jasny i zrozumiały przekazywane są następujące informacje:
– zasadnicze cechy dobra;
– cenę towaru i/lub sposób obliczenia ceny;
– jeśli ma to zastosowanie, wszelkie dodatkowe koszty transportu, dostawy lub poczty oraz wszelkie inne możliwe koszty do zapłaty;

– w przypadku braku natychmiastowego wykonania umowy, termin lub termin, w którym sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć towar, niezależnie od jego ceny;

– informacje dotyczące tożsamości sprzedającego, jego dane kontaktowe pocztowe, telefoniczne i elektroniczne oraz jego dane kontaktowe

– informacje dotyczące tożsamości sprzedawcy, jego pocztowych, telefonicznych i elektronicznych danych kontaktowych oraz jego działalności, informacje dotyczące gwarancji prawnych, funkcjonalności treści cyfrowych i, w stosownych przypadkach, ich interoperacyjności, istnienia i warunków wdrożenia gwarancji i innych warunków umownych.

Artykuł 4 – Zarządzenie

Kupujący ma możliwość złożenia zamówienia on-line, z poziomu katalogu internetowego i za pomocą znajdującego się w nim formularza, na dowolny produkt, w ramach dostępnych stanów magazynowych.
O ewentualnej niedostępności zamówionego towaru lub towaru Kupujący zostanie poinformowany.
Aby zamówienie zostało zatwierdzone, kupujący musi zaakceptować, klikając we wskazanym miejscu, niniejsze ogólne warunki. Będzie musiał także wybrać adres i sposób dostawy, a na koniec zatwierdzić metodę płatności.

Sprzedaż zostanie uznana za ostateczną:
– po przesłaniu kupującemu drogą elektroniczną potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez sprzedającego;
– i po pobraniu przez sprzedawcę całej ceny.
Złożenie zamówienia oznacza akceptację cen i opisu produktów dostępnych w sprzedaży. Wszelkie spory w tym zakresie będą odbywać się w ramach ewentualnej wymiany i gwarancji wymienionych poniżej.
W niektórych przypadkach, w tym w przypadku braku płatności, błędnego adresu lub innego problemu z kontem kupującego, sprzedający zastrzega sobie prawo do zablokowania zamówienia kupującego do czasu rozwiązania problemu.
W przypadku jakichkolwiek pytań związanych ze śledzeniem zamówienia kupujący może skontaktować się ze sprzedawcą pod adresem e-mail: support@prestigemix.com

(koszt połączenia lokalnego), w następujących dniach i godzinach: od poniedziałku do niedzieli w godzinach od 8:00 do 18:00 lub wyślij e-mail do sprzedawcy na adres e-mail: support@prestigemix.com.

Artykuł 5 – Podpis elektroniczny

Podanie online numeru karty bankowej kupującego i ostateczne zatwierdzenie zamówienia będzie stanowić dowód zgody kupującego:
– termin płatności należności wynikających z zamówienia;
– podpisanie i wyraźna akceptacja wszelkich dokonanych operacji.

W przypadku oszukańczego użycia karty bankowej, kupujący po odnotowaniu takiego użycia jest proszony o skontaktowanie się ze sprzedawcą pod adresem e-mail: support@prestigemix.com

Artykuł 6 – Potwierdzenie zamówienia

Sprzedawca przekazuje kupującemu potwierdzenie zamówienia pocztą elektroniczną.

Artykuł 7 – Dowód transakcji

Skomputeryzowana dokumentacja, przechowywana w systemach komputerowych sprzedającego w rozsądnych warunkach bezpieczeństwa, będzie uznawana za dowód komunikacji, zamówień i płatności pomiędzy stronami. Archiwizacja zamówień i faktur odbywa się na niezawodnym i trwałym nośniku, który może stanowić dowód.

Artykuł 8 – Informacje o produkcie

Produkty podlegające niniejszym ogólnym warunkom to te, które pojawiają się na stronie internetowej sprzedawcy i które są oznaczone jako sprzedane i wysłane przez sprzedawcę. Oferowane są do wyczerpania zapasów.
Produkty są opisane i zaprezentowane z największą możliwą dokładnością. Jeżeli jednak w niniejszej prezentacji mogły wystąpić błędy lub pominięcia, sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności.

Zdjęcia produktów nie mają charakteru umownego.

Artykuł 9 – Cena

Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany swoich cen w dowolnym momencie, ale zobowiązuje się stosować ceny obowiązujące, wskazane w momencie składania zamówienia, pod warunkiem dostępności w tym terminie.
Ceny podane są w euro. Nie uwzględniają kosztów dostawy, dodatkowo fakturowanych i wskazanych przed zatwierdzeniem zamówienia. Ceny uwzględniają podatek VAT obowiązujący w dniu złożenia zamówienia, a każda zmiana obowiązującej stawki podatku VAT zostanie automatycznie odzwierciedlona w cenie produktów w sklepie internetowym.

Jeżeli jeden lub więcej podatków lub składek, w szczególności środowiskowych, zostanie utworzonych lub zmodyfikowanych w górę lub w dół, zmiana ta może zostać odzwierciedlona w cenie sprzedaży produktów.

Artykuł 10 – Sposób płatności

Jest to zamówienie z obowiązkiem zapłaty, co oznacza, że ​​złożenie zamówienia wiąże się z dokonaniem płatności przez kupującego.
Aby zapłacić za swoje zamówienie, kupujący ma według własnego wyboru wszystkie metody płatności udostępnione mu przez sprzedającego i wymienione na stronie internetowej sprzedającego. Kupujący gwarantuje sprzedającemu, że posiada ewentualnie niezbędne uprawnienia do korzystania z wybranej przez niego metody płatności, podczas zatwierdzania formularza zamówienia. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zawieszenia wszelkiej obsługi zamówień i dostaw w przypadku odmowy autoryzacji płatności kartą kredytową od oficjalnie akredytowanych organizacji lub w przypadku braku płatności. Sprzedający zastrzega sobie w szczególności prawo do odmowy realizacji dostawy lub honorowania zamówienia od Kupującego, który nie opłacił w całości lub w części poprzedniego zamówienia lub z którym toczy się spór płatniczy.
Zapłata ceny następuje w całości w dniu złożenia zamówienia, na następujących zasadach:
- Karta bankowa
– PayPal

Artykuł 11 – Dostępność produktów – Zwrot pieniędzy – Rozwiązanie

Z wyjątkiem przypadków siły wyższej lub okresów zamknięcia sklepu internetowego, które zostaną wyraźnie ogłoszone na stronie głównej serwisu, czasy wysyłki będą, w ramach dostępnych zapasów, wskazane poniżej. Terminy wysyłki liczone są od dnia rejestracji zamówienia wskazanego w wiadomości e-mail z potwierdzeniem zamówienia.

W przypadku dostaw na terenie Francji kontynentalnej i Korsyki termin wynosi od 3 do 7 dni roboczych od następnego dnia po złożeniu zamówienia przez kupującego, według następujących metod: Colissimo. Termin ten będzie wynosił najpóźniej 30 dni roboczych od dnia zawarcia umowy.
W przypadku dostaw na francuskie terytoria zamorskie lub do innego kraju warunki dostawy będą ustalane z kupującym indywidualnie.

W przypadku niedotrzymania uzgodnionego terminu lub terminu dostawy, kupujący jest zobowiązany przed rozwiązaniem umowy poinstruować sprzedającego, aby wykonał ją w rozsądnym dodatkowym terminie.
W przypadku braku realizacji po upływie tego nowego terminu, kupujący może swobodnie odstąpić od umowy.
Kupujący ma obowiązek dopełnienia tych kolejnych formalności listem poleconym za potwierdzeniem odbioru lub pisemnie na innym trwałym nośniku.

Umowę uznaje się za rozwiązaną po otrzymaniu przez sprzedawcę listu lub pisma informującego go o niniejszym postanowieniu, chyba że w międzyczasie profesjonalista zastosował się do warunków.
Kupujący może jednak odstąpić od umowy ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli daty lub terminy wskazane powyżej stanowią dla niego istotny warunek zawarcia umowy.

W takim przypadku w przypadku rozwiązania umowy sprzedający ma obowiązek zwrócić kupującemu wszystkie zapłacone kwoty najpóźniej w terminie 14 dni od dnia rozwiązania umowy.
Jeżeli zamówiony produkt będzie niedostępny, kupujący zostanie o tym możliwie najszybciej poinformowany i będzie miał możliwość anulowania zamówienia. Kupujący będzie wówczas miał możliwość zażądania zwrotu zapłaconych kwot najpóźniej w ciągu 14 dni od daty płatności lub wymiany produktu.

Zwroty produktów są akceptowane pod warunkiem, że Klient poinformuje o tym Sprzedawcę w terminie 14 dni od dnia otrzymania zamówienia. Koszty zwrotu ponosi Klient, chyba że dostarczony produkt jest niezgodny z zamówieniem lub ma wadę.

Zwracany produkt musi być w oryginalnym stanie i w oryginalnym opakowaniu. Jeżeli produkt jest uszkodzony lub zmodyfikowany, sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmowy zwrotu towaru lub zastosowania rabatu od kwoty zwróconej klientowi.

Zwrot środków nastąpi w ciągu 30 dni od otrzymania zwracanego produktu i pod warunkiem spełnienia warunków zwrotu wymienionych powyżej.

Artykuł 12 – Warunki dostawy

Dostawa oznacza przeniesienie na konsumenta fizycznego posiadania lub kontroli nad towarem. Zamówione produkty dostarczane są zgodnie z warunkami i terminami określonymi powyżej.
Produkty dostarczane są pod adres wskazany przez kupującego w formularzu zamówienia, kupujący ma obowiązek zapewnić jego prawdziwość. Każda paczka zwrócona sprzedającemu z powodu nieprawidłowego lub niekompletnego adresu dostawy zostanie wysłana ponownie na koszt kupującego. Kupujący może na swoje żądanie przesłać fakturę na adres rozliczeniowy, a nie adres dostawy, potwierdzając opcję przewidzianą w tym celu w formularzu zamówienia.
W przypadku nieobecności Kupującego w dniu dostawy, doręczający pozostawi w skrzynce pocztowej awizo, które umożliwi odbiór przesyłki we wskazanym miejscu i czasie.
Jeżeli w momencie dostawy oryginalne opakowanie jest uszkodzone, podarte lub otwarte, kupujący ma obowiązek sprawdzić stan przedmiotów. Jeżeli zostały uszkodzone, kupujący ma obowiązek odmówić przyjęcia przesyłki i odnotować zastrzeżenie na dowodzie dostawy (paczka odrzucona ze względu na otwartą lub uszkodzoną).

Kupujący ma obowiązek wskazać na dowodzie dostawy oraz w formie odręcznie sporządzonych zastrzeżeń wraz ze swoim podpisem

Kupujący ma obowiązek wskazać na dowodzie dostawy oraz w formie odręcznych zastrzeżeń wraz ze swoim podpisem wszelkie nieprawidłowości dotyczące dostawy (uszkodzenie, brak produktu w porównaniu z dowodem dostawy, uszkodzone opakowanie, zepsute produkty itp.).
Weryfikację tę uważa się za przeprowadzoną z chwilą podpisania dowodu dostawy przez kupującego lub osobę przez niego upoważnioną.

Kupujący musi następnie potwierdzić te zastrzeżenia przewoźnikowi listem poleconym najpóźniej w ciągu dwóch dni roboczych od otrzymania przedmiotu(ów) i przesłać kopię tego pisma faksem lub pocztą do sprzedającego na adres wskazany w instrukcji . legalność witryny.
Jeżeli produkty wymagają zwrotu do sprzedawcy, należy je zgłosić do sprzedawcy z prośbą o zwrot w ciągu 14 dni od daty dostawy. Reklamacje złożone po tym terminie nie będą uwzględniane. Zwrot produktu może zostać przyjęty wyłącznie w przypadku produktów w ich oryginalnym stanie (opakowanie, akcesoria, instrukcja itp.).

Artykuł 13 – Błędy w dostawie

Kupujący ma obowiązek zgłosić sprzedającemu tego samego dnia dostawy lub najpóźniej pierwszego dnia roboczego po dostawie wszelkie roszczenia dotyczące błędów w dostawie i/lub niezgodności produktów ze względu na charakter lub jakość w stosunku do wskazań widniejących na zamówieniu formularz. Wszelkie reklamacje złożone po tym terminie zostaną odrzucone.
Reklamacja może być złożona, według wyboru kupującego:

– pocztą elektroniczną na adres: support@prestigemix.com.
Reklamacja złożona niezgodnie z zasadami określonymi powyżej i w wyznaczonym terminie nie będzie uwzględniana i zwalnia Sprzedawcę z wszelkiej odpowiedzialności wobec Kupującego.
Po otrzymaniu reklamacji sprzedający przydzieli numer wymiany reklamowanemu(-i) produktowi(-om) i przekaże go kupującemu drogą e-mailową. Wymiana produktu może nastąpić wyłącznie po nadaniu numeru wymiany. W przypadku błędu w dostawie lub wymianie, każdy produkt podlegający wymianie lub zwrotowi musi zostać zwrócony sprzedawcy w całości i w oryginalnym opakowaniu, przez Colissimo Polecane, na następujący adres:

BRANDLY&CO
Obsługa logistyczna
Adres: Allée des 3 lions – komórka 05
59223 Roncq

Artykuł 14 – Gwarancja na produkt

14-1 Prawna gwarancja zgodności

Sprzedawca gwarantuje zgodność sprzedanego towaru z umową, umożliwiając kupującemu złożenie wniosku w ramach prawnej gwarancji zgodności przewidzianej w artykułach L. 217-4 i nast. Kodeksu konsumenckiego.
W przypadku realizacji prawnej gwarancji zgodności przypomina się, że:
– kupujący ma 2 lata od dostarczenia towaru na podjęcie działań;

– kupujący może wybrać pomiędzy naprawą lub wymianą towaru, z zastrzeżeniem warunków kosztowych przewidzianych w art. L. 217-17 Kodeksu konsumenckiego;
– kupujący nie ma obowiązku przedstawiania dowodu niezgodności towaru w ciągu 24 miesięcy w przypadku towaru nowego (6 miesięcy w przypadku towaru używanego) od dnia dostarczenia towaru.

14-2 Gwarancja prawna na wady ukryte

Zgodnie z artykułami 1641 i nast. Kodeksu cywilnego, sprzedawca odpowiada za wady ukryte, które mogą mieć wpływ na sprzedaną nieruchomość. Do kupującego będzie należało udowodnienie, że wady istniały w momencie sprzedaży nieruchomości i prawdopodobnie spowodowały, że nieruchomość nie nadawała się do użytku, do jakiego jest przeznaczona. Niniejsza gwarancja musi zostać zrealizowana w ciągu dwóch lat od wykrycia wady.

Kupujący ma możliwość rezygnacji ze sprzedaży lub obniżenia ceny zgodnie z art. 1644 Kodeksu Cywilnego.

Artykuł 15 – Prawo do odstąpienia od umowy

Stosowanie prawa odstąpienia od umowy
Zgodnie z postanowieniami Kodeksu konsumenckiego kupujący ma 14 dni od dnia dostarczenia zamówienia na zwrot towaru, który mu nie odpowiada i zażądanie wymiany lub zwrotu pieniędzy bez kar, z wyjątkiem kosztów zwrotu które pozostają w gestii kupującego.
Zwroty muszą być dokonane w oryginalnym stanie i kompletne (opakowanie, akcesoria, instrukcje itp.) umożliwiające ich remarketing w nowym stanie, wraz z fakturą zakupu.
Produkty uszkodzone, zabrudzone lub niekompletne nie będą zwracane.

Z prawa odstąpienia od umowy można skorzystać online, korzystając z formularza odstąpienia od umowy dostępnego na tej stronie. W tym

Z prawa odstąpienia od umowy można skorzystać online, korzystając z formularza odstąpienia od umowy dostępnego na tej stronie. W takim przypadku Kupujący otrzyma niezwłocznie potwierdzenie odbioru na trwałym nośniku. Dopuszczalna jest inna forma oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Musi być jednoznaczne i wyrażać chęć odstąpienia od umowy.
W przypadku skorzystania z prawa do odstąpienia od umowy w powyższym terminie, cena zakupionego(-ych) produktu(ów) zostanie zwrócona oraz zwrócone zostaną koszty dostawy.

Koszty zwrotu pokrywa kupujący.
Wymiana (w zależności od dostępności) lub zwrot pieniędzy nastąpi w ciągu 48 godzin, a najpóźniej w ciągu 14 dni od otrzymania przez sprzedającego produktów zwróconych przez kupującego na warunkach określonych powyżej.

Wyjątki
Zgodnie z art. L221-28 Kodeksu konsumenckiego, z prawa odstąpienia nie przysługuje w przypadku umów:
– dostawa towarów, których cena zależy od wahań na rynku finansowym niezależnych od przedsiębiorcy i które mogą wystąpić w okresie odstąpienia od umowy;
– dostawa towaru wykonanego według specyfikacji konsumenta lub wyraźnie spersonalizowanego;
– dostawa towarów, które mogą ulec zepsuciu lub szybko wygasnąć;
– dostawa towaru, którego opakowanie zostało otwarte przez konsumenta po dostarczeniu i którego nie można zwrócić ze względu na higienę lub ochronę zdrowia;
– dostawa towarów, które po dostarczeniu i ze względu na swój charakter zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
– dostawa napojów alkoholowych, których dostawa jest odroczona powyżej trzydziestu dni i których wartość ustalona przy zawarciu umowy zależy od wahań na rynku niezależnych od przedsiębiorcy;
– prace konserwacyjne lub naprawcze, które należy wykonać w trybie pilnym w domu konsumenta i na jego wyraźne zlecenie, w ramach limitu części zamiennych i prac ściśle niezbędnych do zareagowania w sytuacji awaryjnej;
– dostawa nagrań audio lub wideo albo oprogramowania komputerowego po otwarciu ich przez Konsumenta po dostarczeniu;
– o dostarczanie gazety, periodyku lub czasopisma, z wyjątkiem umowy o prenumeratę tych publikacji;
– dostarczanie treści cyfrowych niezapisanych na nośniku fizycznym, których realizacja rozpoczęła się po wyraźnej, wcześniejszej zgodzie konsumenta i wyraźnym zrzeczeniu się przez niego prawa odstąpienia od umowy.

Artykuł 16 – Siła wyższa

Wszelkie okoliczności niezależne od stron uniemożliwiające wykonanie w normalnych warunkach ich zobowiązań uważa się za przyczynę zwolnienia stron z obowiązków i skutkują ich zawieszeniem.
Strona powołująca się na okoliczności, o których mowa powyżej, ma obowiązek niezwłocznie powiadomić drugą stronę o ich wystąpieniu, jak również o ich zaniku.

Wszelkie nieodparte fakty lub okoliczności, zewnętrzne w stosunku do stron, nieprzewidywalne, nieuniknione, niezależne od woli stron, którym strona nie może zapobiec pomimo wszelkich rozsądnie możliwych wysiłków, zostaną uznane za siłę wyższą. Za przypadki siły wyższej lub zdarzeń losowych uważa się wyraźnie następujące przypadki, oprócz tych zwykle uznawanych w orzecznictwie francuskich sądów i trybunałów: zablokowanie środków transportu lub dostaw, trzęsienia ziemi, pożary, burze, powodzie, wyładowania atmosferyczne, przestoje sieci telekomunikacyjnych lub trudności charakterystyczne dla sieci telekomunikacyjnych zewnętrznych wobec klientów.

Strony spotkają się, aby zbadać skutki zdarzenia i uzgodnić warunki, na jakich będzie kontynuowana realizacja umowy. Jeżeli działanie siły wyższej trwa dłużej niż trzy miesiące, poszkodowany może wypowiedzieć niniejsze ogólne warunki.

Artykuł 17 – Własność intelektualna

Zawartość serwisu pozostaje własnością sprzedawcy, jedynego właściciela praw własności intelektualnej do tej treści. Kupujący zobowiązują się nie wykorzystywać tych treści; jakiekolwiek powielanie tej treści w całości lub w części jest surowo zabronione i może stanowić przestępstwo podrabiania.

Artykuł 18 – Technologia informacyjna i wolności

Podane przez kupującego dane osobowe są niezbędne do realizacji zamówienia i wystawienia faktury.
Mogą być one przekazywane partnerom sprzedawcy odpowiedzialnym za realizację, przetwarzanie, zarządzanie i opłacanie zamówień.

Przetwarzanie informacji przekazywanych za pośrednictwem serwisu Prestigemix było przedmiotem oświadczenia

Przetwarzanie informacji przekazywanych za pośrednictwem strony internetowej Prestigemix zostało zgłoszone do CNIL.
Kupujący ma stałe prawo dostępu, modyfikacji, poprawiania i sprzeciwu w odniesieniu do informacji, które go dotyczą. Z prawa tego można skorzystać na warunkach i zgodnie z zasadami określonymi na stronie internetowej Prestigemix.

Artykuł 19 – Częściowy brak zatwierdzenia

Jeżeli jedno lub więcej postanowień niniejszych ogólnych warunków zostanie uznane za nieważne lub uznane za nieważne na mocy prawa, rozporządzenia lub w wyniku prawomocnego orzeczenia właściwego sądu, pozostałe postanowienia zachowują całą swoją moc i zakres.

Artykuł 20 – Brak zrzeczenia się

Fakt, że jedna ze stron nie wykorzystuje naruszenia przez drugą stronę któregokolwiek z obowiązków, o których mowa w niniejszych ogólnych warunkach, nie może być interpretowany na przyszłość jako zrzeczenie się przedmiotowego zobowiązania.

Artykuł 21 – Tytuł

W przypadku trudności w interpretacji któregokolwiek z tytułów znajdujących się na początku klauzuli, a którymkolwiek z klauzul, tytuły zostaną uznane za nieistniejące.

Artykuł 22 – Język umowy

Niniejsze ogólne warunki sprzedaży zostały napisane w języku francuskim. W przypadku tłumaczenia na jeden lub więcej języków obcych, w przypadku sporu autentyczny będzie wyłącznie tekst w języku francuskim.

Artykuł 23 – Mediacja i rozstrzyganie sporów

Kupujący może skorzystać z konwencjonalnej mediacji, w szczególności z Komisją ds. Mediacji Konsumenckiej lub z istniejącymi sektorowymi organami mediacji, lub z dowolnej alternatywnej metody rozwiązywania sporów (np. pojednania) w przypadku sporu. Imiona i nazwiska, dane kontaktowe oraz adres e-mail mediatora dostępne są na naszej stronie internetowej.

Zgodnie z art. 14 Rozporządzenia (UE) nr 524/2013 Komisja Europejska utworzyła platformę Internetowego Rozstrzygania Sporów, ułatwiającą niezależne pozasądowe rozstrzyganie sporów internetowych pomiędzy konsumentami a profesjonalistami. „Unia Europejska. Platforma ta jest dostępna pod następującym linkiem: https://webgate.ec. europa.eu/odr/.

Artykuł 24 – Prawo właściwe

Niniejsze ogólne warunki podlegają prawu francuskiemu. Sądem właściwym jest sąd sądowy.
Dotyczy to zarówno przepisów materialnych, jak i formalnych. W przypadku sporu lub reklamacji kupujący w pierwszej kolejności skontaktuje się ze sprzedawcą w celu uzyskania polubownego rozwiązania.

Artykuł 25 – Ochrona danych osobowych

Informacje zebrane

Dane osobowe gromadzone na tej stronie są następujące:
- otwieranie konta : podczas tworzenia konta użytkownika, jego imię i nazwisko; imię ; adres e-mail; Numer telefonu ; adres ;
– połączenie: gdy użytkownik łączy się ze stroną internetową, ta zapisuje w szczególności jego imię i nazwisko, dane dotyczące połączenia, dane dotyczące użytkowania, dane o lokalizacji i dane dotyczące płatności;
- profil: korzystanie z usług świadczonych w serwisie umożliwia uzupełnienie profilu, który może zawierać adres i numer telefonu;
- Zapłata : w ramach płatności za produkty i usługi oferowane w serwisie rejestruje dane finansowe dotyczące rachunku bankowego lub karty kredytowej użytkownika;

- Komunikacja : gdy strona internetowa służy do komunikacji z innymi użytkownikami, dane dotyczące

- Komunikacja : gdy witryna internetowa służy do komunikacji z innymi użytkownikami, dane dotyczące komunikacji użytkownika podlegają tymczasowemu przechowywaniu;
- ciasteczka : W ramach korzystania z serwisu wykorzystywane są pliki cookies. Użytkownik ma możliwość wyłączenia plików cookies w ustawieniach swojej przeglądarki.

Wykorzystanie danych osobowych

Dane osobowe zbierane od użytkowników mają na celu świadczenie usług serwisu, ulepszanie ich i utrzymywanie bezpiecznego środowiska. Dokładniej, zastosowania są następujące:
– dostęp i korzystanie ze strony internetowej przez użytkownika;
– zarządzanie działaniem i optymalizacją serwisu;

– organizacja warunków korzystania z Usług Płatniczych;
– weryfikacja, identyfikacja i uwierzytelnienie danych przesyłanych przez użytkownika;
– oferowanie użytkownikowi możliwości komunikowania się z innymi użytkownikami serwisu;
– wdrożenie pomocy dla użytkowników;
– personalizacja usług poprzez wyświetlanie reklam na podstawie historii przeglądania użytkownika, zgodnie z jego preferencjami;
– zapobieganie i wykrywanie oszustw, złośliwego oprogramowania (złośliwego oprogramowania) oraz zarządzanie incydentami bezpieczeństwa;
– zarządzanie ewentualnymi sporami z użytkownikami;
– przesyłania informacji handlowych i reklamowych, w oparciu o preferencje użytkownika.

Udostępnianie danych osobowych podmiotom trzecim

Dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom trzecim w następujących przypadkach:
– gdy użytkownik korzysta z usług płatniczych, w celu realizacji tych usług serwis kontaktuje się z zewnętrznymi firmami bankowymi i finansowymi, z którymi ma zawarte umowy;
– gdy użytkownik publikuje, w strefach bezpłatnych komentarzy w serwisie, informacje dostępne publicznie;
– gdy użytkownik upoważnia stronę internetową podmiotu trzeciego do dostępu do swoich danych;
– gdy serwis korzysta z usług dostawców usług w zakresie świadczenia usług pomocy użytkownikowi, reklam i płatności. Usługodawcy ci mają ograniczony dostęp do danych użytkowników w ramach realizacji tych usług i mają umowny obowiązek korzystania z nich zgodnie z przepisami obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych.
– jeżeli wymagają tego przepisy prawa, serwis może przekazywać dane w celu dochodzenia roszczeń wobec serwisu oraz w celu dopełnienia procedur administracyjno-prawnych;
– jeżeli serwis jest objęty fuzją, przejęciem, przeniesieniem majątku lub postępowaniem upadłościowym, może zaistnieć konieczność przeniesienia lub udostępnienia całości lub części swojego majątku, w tym danych osobowych. W takim przypadku użytkownicy zostaną o tym poinformowani, zanim dane osobowe zostaną przekazane stronie trzeciej.

Bezpieczeństwo i prywatność

Serwis wdraża środki organizacyjne, techniczne, programowe i fizyczne w zakresie bezpieczeństwa cyfrowego, mające na celu ochronę danych osobowych przed zmianą, zniszczeniem i nieuprawnionym dostępem. Należy jednak zaznaczyć, że Internet nie jest środowiskiem całkowicie bezpiecznym i serwis nie może zagwarantować bezpieczeństwa przesyłania lub przechowywania informacji w Internecie.

Implementacja praw użytkownika

Zgodnie z przepisami dotyczącymi danych osobowych użytkownikom przysługują następujące prawa, z których mogą skorzystać zgłaszając swoje żądanie na adres: support@prestigemix.com.

prawo dostępu: mogą skorzystać z prawa dostępu i poznać dotyczące ich dane osobowe. W takim przypadku przed realizacją tego prawa Serwis może zażądać potwierdzenia tożsamości użytkownika w celu sprawdzenia jego prawidłowości.
prawo do sprostowania: jeżeli dane osobowe przechowywane na stronie są nieprawidłowe, może zażądać ich aktualizacji.

prawo do usunięcia danych: użytkownicy mogą zażądać usunięcia swoich danych osobowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych.
prawo do ograniczenia przetwarzania: użytkownicy mogą zwrócić się do serwisu o ograniczenie przetwarzania danych osobowych zgodnie z założeniami przewidzianymi w RODO.

prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych: użytkownicy mogą sprzeciwić się przetwarzaniu danych

prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych: użytkownicy mogą sprzeciwić się przetwarzaniu ich danych zgodnie z założeniami przewidzianymi w RODO.
prawo do przenoszenia: mogą zażądać, aby witryna przekazała im przekazane im dane osobowe w celu przesłania ich do nowej witryny internetowej.

Ewolucja tej klauzuli

Serwis zastrzega sobie prawo do dokonania w dowolnym momencie dowolnej modyfikacji niniejszego punktu dotyczącego ochrony danych osobowych. W przypadku modyfikacji niniejszej klauzuli ochrony danych osobowych, serwis zobowiązuje się do opublikowania nowej wersji na swojej stronie. Serwis poinformuje użytkowników o modyfikacji również drogą e-mailową, najpóźniej na 15 dni przed datą wejścia zmiany w życie. Jeżeli użytkownik nie zgadza się z warunkami nowego brzmienia klauzuli ochrony danych osobowych, ma możliwość usunięcia swojego konta.

Załącznik:

Formularz wypłaty

(wypełnia konsument,
i przesłać listem poleconym za potwierdzeniem odbioru,
w terminie maksymalnie 14 dni od dnia zawarcia umowy o świadczenie usług)

Formularz wypłaty

Do wiadomości:
L2A ENTERPRISE LTD
lokalizacja pod adresem: 71-75, Shelton Street, Covent Garden, Londyn, WC2H 9JQ, WIELKA BRYTANIA
adres e-mail: support@prestigemix.com

Niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy dotyczącej …………………, zawartej w dniu: ……… Imię i nazwisko Konsumenta: ……………..

Adres konsumenta: …………….. Data : ………………
Podpis konsumenta

Załącznik:

Kodeks Konsumenta

Artykuł L. 217-4 : „Sprzedawca dostarcza towar zgodny z umową i odpowiada za niezgodność istniejącą w momencie dostawy.
Odpowiada on także za wady zgodności wynikające z opakowania, instrukcji montażu lub instalacji, jeżeli leży to w zakresie jego odpowiedzialności na mocy umowy lub zostało wykonane na jego odpowiedzialność.”

Artykuł L. 217-5 : „Nieruchomość jest zgodna z umową:
1° Jeśli nadaje się do zastosowania zwykle oczekiwanego w przypadku podobnych towarów oraz, w stosownych przypadkach:
– jeżeli odpowiada opisowi podanemu przez sprzedającego i ma cechy, które sprzedawca przedstawił kupującemu w postaci próbki lub modelu;
– jeżeli wykazuje cechy, których kupujący może zasadnie oczekiwać, biorąc pod uwagę publiczne oświadczenia złożone przez sprzedawcę, producenta lub jego przedstawiciela, w szczególności w reklamie lub na etykiecie;
2° Lub jeśli ma cechy określone w drodze wzajemnego porozumienia stron lub nadaje się do specjalnego zastosowania, o które prosi kupujący, o czym sprzedawca powiadomił i który ten zaakceptował.”

Artykuł L. 217-6 : „Sprzedawca nie jest związany publicznymi oświadczeniami producenta lub jego przedstawiciela, jeżeli zostanie ustalone, że ich nie znał i nie mógł zgodnie z prawem się z nimi zapoznać”.

Artykuł L. 217-7 : „Przyjmuje się, że wady zgodności, które ujawnią się w ciągu dwudziestu czterech miesięcy od dostawy towaru, istnieją w chwili dostawy, chyba że udowodniono inaczej. Dla towarów sprzedawanych z drugiej ręki termin ten wynosi sześć miesięcy. sprzedawca może podważyć to domniemanie, jeżeli jest ono niezgodne z charakterem towaru lub zarzucanym brakiem zgodności.”.

Artykuł L. 217-8 : „Kupujący ma prawo żądać zgodności towaru z umową. Nie może jednak kwestionować zgodności, powołując się na wadę, o której wiedział lub której nie mógł zignorować w chwili zawierania umowy. To samo dotyczy sytuacji, gdy wada ma swoje źródło w dostarczonych przez niego materiałach.”

Artykuł L. 217-9 : „W przypadku braku zgodności kupujący wybiera pomiędzy naprawą a wymianą towaru. Sprzedawca nie może jednak postępować według wyboru kupującego, jeżeli wybór ten niesie ze sobą koszt wyraźnie nieproporcjonalny w stosunku do drugiego sposobu, biorąc pod uwagę wartość towaru lub wagę wady. Następnie jest on zobowiązany do kontynuowania postępowania, chyba że jest to niemożliwe, zgodnie z metodą niewybraną przez kupującego.”

Artykuł L. 217-10 : „Jeżeli naprawa i wymiana towaru nie są możliwe, kupujący może zwrócić towar i otrzymać zwrot ceny lub zatrzymać towar i otrzymać zwrot części ceny. Ta sama opcja jest dla niego otwarta: 1° Jeżeli rozwiązanie wymagane, zaproponowane lub uzgodnione zgodnie z artykułem L. 217-9 nie może zostać wdrożone w ciągu miesiąca od skargi kupującego; 2° Lub jeżeli tego rozwiązania nie można zastosować bez poważnych niedogodności dla niego, biorąc pod uwagę charakter nieruchomości i jej przeznaczenie. Jednakże sprzedaży nie można anulować, jeśli niezgodność jest nieznaczna.”

Artykuł L. 217-11 : Stosowanie postanowień artykułów L. 217-9 i L. 217-10 odbywa się bez żadnych kosztów dla kupującego. Te same przepisy nie stoją na przeszkodzie przyznaniu odszkodowania.

Artykuł L. 217-12 : „Działanie wynikające z niezgodności przedawnia się po upływie dwóch lat od dostarczenia towaru.”

Artykuł L. 217-13 : „postanowienia niniejszego paragrafu nie pozbawiają kupującego prawa do dokonania powództwa wynikającego z wad redystrybucyjnych, jak wynika to z art. 1641 do 1649 kodeksu cywilnego, ani jakiejkolwiek innej czynności o charakterze umownym lub pozaumownym, do której jest zobowiązany uznane przez prawo. »

Artykuł L. 217-14 : „Powództwo regresowe może dochodzić sprzedawca ostateczny wobec kolejnych sprzedawców lub pośredników oraz producenta rzeczy ruchomej, zgodnie z zasadami kodeksu cywilnego.

Artykuł L. 217-15 : „Gwarancja handlowa oznacza każde zobowiązanie umowne profesjonalisty wobec konsumenta, mające na celu zwrot ceny zakupu, wymianę lub naprawę towaru lub świadczenie jakiejkolwiek innej usługi związanej z nieruchomością, oprócz zobowiązań prawnych mające na celu zagwarantowanie zgodności nieruchomości.

Gwarancja handlowa jest przedmiotem pisemnej umowy, której kopia zostaje przekazana kupującemu.

Gwarancja handlowa jest przedmiotem pisemnej umowy, której kopia zostaje przekazana kupującemu.
Umowa określa treść gwarancji, warunki jej realizacji, jej cenę, czas trwania, zasięg terytorialny oraz nazwę i adres gwaranta.
Ponadto jasno i precyzyjnie wskazuje, że niezależnie od gwarancji handlowej, sprzedający pozostaje związany ustawową gwarancją zgodności, o której mowa w artykułach L. 217-4 do L. 217-12 oraz dotyczącą wad rzeczy sprzedanej, na warunkach przewidzianych w art. 1641–1648 i 2232 Kodeksu cywilnego.
Postanowienia artykułów L. 217-4, L. 217-5, L. 217-12 i L. 217-16 oraz artykułu 1641 i pierwszego akapitu artykułu 1648 kodeksu cywilnego zostały w całości powtórzone w UMowie .
W przypadku niezastosowania się do tych postanowień gwarancja pozostaje ważna. Kupujący ma prawo z tego skorzystać. »

Artykuł L. 217-16 : „Jeżeli kupujący zażąda od sprzedającego, w okresie obowiązywania gwarancji handlowej, która została mu udzielona przy nabyciu lub naprawie rzeczy ruchomej, naprawy objętej gwarancją, dolicza się do tego okres unieruchomienia wynoszący co najmniej siedem dni czas trwania gwarancji, która pozostała do biegu.
Termin ten biegnie od momentu złożenia przez kupującego wniosku o interwencję lub udostępnienia do naprawy danego towaru, jeżeli udostępnienie następuje po zgłoszeniu interwencji.

Kodeks cywilny

Artykuł 1641 : „Sprzedający związany jest rękojmią za wady ukryte rzeczy sprzedanej, które czynią ją niezdatną do użytku, do jakiego jest przeznaczona, albo które ograniczają to użycie do tego stopnia, że ​​kupujący nie nabyłby jej albo miałby dałby tylko niższą cenę, gdyby o nich wiedział.”

Artykuł 1648 : „Powództwo wynikające z wad przewlekłych musi zostać wytoczone przez kupującego w ciągu dwóch lat od wykrycia wady. W przypadku przewidzianym w artykule 1642-1 powództwo należy wnieść pod rygorem wykluczenia w ciągu roku następującego po dniu, w którym sprzedawca może zostać zwolniony z widocznych wad lub braku zgodności.